Taigh na Gàidhlig http://taighnagaidhlig.org Fri, 11 Apr 2014 10:48:00 +0000 gd hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.0 Taigh na Gàidhlig no Taigh na Gàidhlig http://taighnagaidhlig.org/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg http://taighnagaidhlig.org Iarrtasan Taigh na Gàidhlig 2014/15 http://taighnagaidhlig.org/2014/04/11/iarrtasan-taigh-na-gaidhlig-201415/ http://taighnagaidhlig.org/2014/04/11/iarrtasan-taigh-na-gaidhlig-201415/#comments Fri, 11 Apr 2014 10:38:21 +0000 http://taighnagaidhlig.org/?p=389 Tha sinn toilichte innse dhuibh gu beil Taigh na Gàidhlig, a-nise a’ gabhail iarrtasan bho dhaoine aig a bheil ùidh pàirt a ghabhail ann an 2014-15.

A bheil thu fileanta sa Ghàidhlig? A bheil thu nad oileanach aig Oilthigh Ghlaschu? Neo, a bheil thu an dùil tòiseachadh aig Oilthigh Ghlaschu san t-Sultain 2014?

Dh’fhaodadh tusa a bhith a’ [...]]]> Tha sinn toilichte innse dhuibh gu beil Taigh na Gàidhlig, a-nise a’ gabhail iarrtasan bho dhaoine aig a bheil ùidh pàirt a ghabhail ann an 2014-15.

  • A bheil thu fileanta sa Ghàidhlig?
  • A bheil thu nad oileanach aig Oilthigh Ghlaschu?
  • Neo, a bheil thu an dùil tòiseachadh aig Oilthigh Ghlaschu san t-Sultain 2014?

Dh’fhaodadh tusa a bhith a’ fuireach ann am flat air a’ champas againn fad bhliadhna ann an àrainneachd Ghàidhlig le oileanaich a tha ag ionnsachadh measgachadh de chuspairean air feadh an Oilthighe.

***Bhideo a’ comharrachadh 5 bliadhna de Thaigh na Gàidhlig (2009-2014)***

Buannachdan an Sgeama

  • àrainneachd Ghàidhlig a chruthachadh ann an Glaschu còmhla ri oileanaich eile
  • Gàidhlig a bhrosnachadh do dh’oileanaich agus luchd-obrach bho air feadh an t-saoghail
  • sgilean pearsanta agus proifeiseanta a leasachadh tro bhith a’ cur air dòigh agus a’ sanasachd thachartasan is iomairtean Gàidhlig
  • pàirt a ghabhail ann am measgachadh de thachartasan sòisealta agus spòrsail
  • misneachd a thogail a thaobh na Gàidhlig tro chleachdadh ann an iomadh suidheachadh agus le measgachadh de dhaoine
  • coinneachadh ri oileanaich eile aig a bheil a’ Ghàidhlig agus caraidean ùra a dhèanamh

**CEANN-LATHA IARRTASAN** 
Dimàirt 22mh Giblean 2014 
(oileanaich aig Oilthigh Ghlaschu mar thà)

Dihaoine 16mh Cèitean 2014 
(sgoilearan / daoine a tha a’ tòiseachadh aig Oilthigh Ghlaschu san t-Sultain)

Foirm Iarrtais_14_15

Cùmhnant14_15

“Mholainnsa an sgeama ri duine sam bith a tha airson a bhith co-cheangailte ri tachartasan spòrsail tro mheadhan na Gàidhlig, airson caraidean ùra a dhèanamh agus a bhith nam pàirt den choimhearsnachd Ghàidhlig. Ma tha sibh airson do chuid Gàidhlig a leasachadh neo dìreach airson a cleachdadh, chan eil rud sam bith eile ann a tha co-ionnan ris an sgeama seo.” Victoria Kilgour, MA Eòlas Cruthachail & Cultarail

Dealbh_VictoriaKilgour

]]> http://taighnagaidhlig.org/2014/04/11/iarrtasan-taigh-na-gaidhlig-201415/feed/ 0
Guthan Gàidhlig http://taighnagaidhlig.org/2014/02/24/guthan-gaidhlig/ http://taighnagaidhlig.org/2014/02/24/guthan-gaidhlig/#comments Mon, 24 Feb 2014 17:31:04 +0000 http://taighnagaidhlig.org/?p=371 Tha mi a’ sgrìobhadh seo air oidhche Haoine, #imld14, ‘International Mother Language Day 2014’, Latha nan Cànanan Màthaireil 2014. Thug e toileachas dhomh Gàidhlig fhaicinn air Twitter ò gach ceàrnaidh.

Thòisich mi, o chionn greis, cunntas  Twitter fon ainm ‘Guthan Gàidhlig’ (https://twitter.com/Guthan_G). ’S e ‘rotation curation’ a th’ aca air an leithid [...]]]> Tha mi a’ sgrìobhadh seo air oidhche Haoine, #imld14, ‘International Mother Language Day 2014’, Latha nan Cànanan Màthaireil 2014. Thug e toileachas dhomh Gàidhlig fhaicinn air Twitter ò gach ceàrnaidh.

Thòisich mi, o chionn greis, cunntas  Twitter fon ainm ‘Guthan Gàidhlig’ (https://twitter.com/Guthan_G). ’S e ‘rotation curation’ a th’ aca air an leithid sa Bheurla, a-rèir choltais. ‘S e cunntas a th’ ann far a bheil an neach-stiùiridh ag atharrachadh gach seachdain.

 

Chithear an leithid ann an ScotVoices (https://twitter.com/ScotVoices), Ireland (https://twitter.com/ireland), Catalan Voices (https://twitter.com/CatalanVoices) agus Highland & Island Voices (https://twitter.com/HI_Voices). Cho fad ‘s fiosrach mi, is e Guthan Gàidhlig a’ chiad chunntas stèidhichte air cànan a-mhàin (ach, leis an fhìrinn innse, chan eil mi air a bhith ro dhìcheallach ann a bhith a’ lorg feadhainn eile!).

Ghabh Catriona Ruadh Nic a’ Phì stiùir air a’ chiad sheachdain, Ian Mac a’ Ghobhainn à Tiriodh an dàrna, agus an uair sin ‘s e Maria NicAonghais à Uibhist a Deas. A-nist, tha corr is 200 neach gar leantainn, agus tha sinn air thairis air 100 tweet a sgaoileadh, air iomadh cuspair; fhuair sinn sgeulachdan à leabharlann Oilthigh Ghlaschu, Berlin, agus, mar a bhiodh dùil, Taigh-Òsda a’ Phairc.

Ar ciad tweet

 

San àm ri teachd tha mi an dòchas gun tog an chunntas aire dhan a’ chànan air-loidhne, agus gun toir e cothrom farsaingeachd bheachdan a thaisbeanadh à coimhearsnachd nan Gàidheal air feadh an t-saoghail. Tha an leithid gu h-àraid cudromach am bliadhna.

Ma tha thu fhèin airson taic a’ chumail ris a’ chunntas, nach leanaibh ar Twitter. Ma tha ùidh agad, no ma tha thu an dùil gu bheil ùidh aig cuideigin air a bheil thu eòlach, ann a bhith a’ stiùireadh a’ chunntais, cuiribh fios thugainn, le teachdaireachd gu @Guthan_G no gu *protected email*

Robbie MacLeòid

]]> http://taighnagaidhlig.org/2014/02/24/guthan-gaidhlig/feed/ 0
Agallamh le oileanaich eadar-nàiseanta eile a tha a’ dèanamh Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu http://taighnagaidhlig.org/2013/06/19/agallamh-le-oileanaich-eadar-naiseanta-eile-a-tha-a-deanamh-gaidhlig-aig-oilthigh-ghlaschu/ http://taighnagaidhlig.org/2013/06/19/agallamh-le-oileanaich-eadar-naiseanta-eile-a-tha-a-deanamh-gaidhlig-aig-oilthigh-ghlaschu/#comments Wed, 19 Jun 2013 15:39:08 +0000 http://taighnagaidhlig.org/?p=313 Gu ruige seo, tha mi air sgrìobhadh air mo bheachdan fhìn air a bhith nam oileanach eadar-nàiseanta ann an Alba. Bha mi, ge-tà, airson faighinn a-mach mu dheidhinn na smuaintean a tha aig oileanaich eadar-nàiseanta eile a tha ag ionnsachadh Gàidhlig – ma tha e coltach ri na beachdan a tha agam fhìn. Mar sin, [...]]]> Gu ruige seo, tha mi air sgrìobhadh air mo bheachdan fhìn air a bhith nam oileanach eadar-nàiseanta ann an Alba. Bha mi, ge-tà, airson faighinn a-mach mu dheidhinn na smuaintean a tha aig oileanaich eadar-nàiseanta eile a tha ag ionnsachadh Gàidhlig – ma tha e coltach ri na beachdan a tha agam fhìn. Mar sin, bha mi a’ bruidhinn ri dithis oileanach eadar-nàiseanta a tha air an cùrsa Gàidhlig 1B (cùrsa luchd-tòiseachaidh) a dhèanamh am bliadhna: Yannick Kadvany às an Eilbheis agus Ina Tuomala às an Fhionlainn (agus a chaidh dhan aon sgoil far an deach mi fhìn, nach e saoghal beag a th’ againn??).

Bha a’ chiad cheist a dh’ fhaighnich mi gu math follaiseach: carson a thagh iad Gàidhlig? An robh ùidh sam bith aca anns a’ chànan mus tàinig iad an-seo? Thuirt Ina nach robh fios sam bith aice air Gàidhlig mus tàinig i gu Alba, ach tha ùidh mhòr aice ann an cànain san fharsaingeachd agus nuair a thagh i an cursa ‘Celtic Studies’ , bha i toilichte gun robh Gàidhlig na pàirt dheth. Tha Yannick, air an làmh eile, air beagan Gàidhlig na h-Èireann a dhèanamh na bu thràithe. Tha e cuideachd a’ cluich a’ chlàrsach agus mar sin tha e eòlach air ceòl Gàidhlig traidiseanta  agus thuirt e gum biodh e math a bhith eòlach air a’chultar bhon a thàinig an ceòl a tha e a’ cluich agus na bheachd-sa, ’s ann a bhith ag ionnsachadh an cànan an dòigh as fheàrr airson cultar sam bith a thuigsinn.

An coimeas ri cànain eile a tha iad air a bhith ag ionnsachadh, tha an dithis aca den bheachd gu bheil Gàidhlig gu math doirbh. Ach, mar a tha Yannick ag ràdh, chan eil seo air sgàth ’s gu bheil an gràmar uabhasach doirbh – chan eil e cho doirbh idir – ach air sgàth ’s gum bu chòir sealladh sònraichte air an t-saoghal a bhith agad airson an cànan a thuigsinn gu ceart. Sin rudeigin a tha mi fhìn ag aontachadh leis, agus tha mi cuideachd a’ smaointinn gu bheil Gàidhlig a’ nochdadh mar cànan ‘doirbh’ dha mòran dhaoine dìreach air sgàth ’s gur e cànan beag a tha ann nach eil ri chluinntinn gu tric. Co-dhiù, tha e air a bhith a’ còrdadh gu mòr ri Ina agus Yannick a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig agus tha an dithis aca toilichte gun do rinn iad an taghadh seo.

Tha an dithis aca cuideachd ag ainmeachadh gur toil leotha Roinn na Ceiltis is na Gàidhlig agus dè cho beag ’s a tha e. Mar thoradh air sin, tha faireachdainn càirdeil ann nach eil ri fhaighinn ann an roinnean aig an Oilthigh a tha nas motha agus mar sin tha e gu math furasta a bhith a’ bruidhinn ris an luchd-obrach. Air sgàth ’s gu bheil mòran thachartasan anns an roinn taobh a-muigh na clasaichean tha cuideachd tòrr cothroman ann a bhith a’ coinneachadh ri oileanaich bho chlasaichean eile agus a bhith a’ gabhail pàirt, mar a tha Yannick ag ràdh, ‘anns a’ bheatha sòisealta Gàidhealach’. Tha seo gu cinnteach air buaidh a thoirt air dè cho mòr ’s a tha Gàidhlig a’ còrdadh riutha. Sin rudeigin as urrainn dhomh aontachadh leis gu mòr – tha Roinn na Ceiltis, na tachartasan a tha air bhith ann agus na daoine a tha mi air coinneachadh ris gu ìre mhòr air buaidh a thoirt air mo thaghadh a bhith a’ cumail orm ri Gàidhlig a dhèanamh airson ceithir bliadhna!

Co-cheangailte ri sin, tha Ina agus Yannick cuideachd ag ràdh gu bheil na tìdsearan sa roinn air a bhith glè chuideachail dhaibh mar oileanaich eadar-nàiseanta, agus tha iad cuideachd den bheachd gu bheil na h-oileanaich a tha fileanta ann an Gàidhlig air a bhith gu math taiceil agus toilichte gu bheil iad ga h-ionnsachadh, ged a tha e air beagan iongnadh a chur air fheadhainn aca.

Dh’fhaighnich mi cuideachd dè am beachd a tha aig na teaghlaichean aca gu bheil iad ag ionnsachadh Gàidhlig. Thuirt an dithis aca gu bheil an teaghlaichean uaireannan a’ ceasnachadh dè bhios iad a’ dèanamh leis a’ Ghàidhlig san àm ri teachd, ach airson a’ mhòr-chuid den ùine, tha iad – mar a tha Ina ag ràdh – toilichte gu bheil cothrom aca rudeigin a dhèanamh anns a bheil ùidh aca agus a tha a’còrdadh riutha.

Tha Ina agus Yannick a’ smaointinn gum bi iad a’ cumail orra ri Gàidhlig ionnsachadh aig an oilthigh, ged a tha e an urra ri clàr-ama nan cuspairean eile a tha iad a’ dèanamh. Tha iad an dòchas gum bi iad a’ cleachdadh a’ chànan as dèidh an Oilthigh cuideachd agus tha an dithis aca den bheachd gum bu chòir do bharrachd Gàidhlig a bhith air a cleachdadh ann an Alba.

–Edit

]]>
http://taighnagaidhlig.org/2013/06/19/agallamh-le-oileanaich-eadar-naiseanta-eile-a-tha-a-deanamh-gaidhlig-aig-oilthigh-ghlaschu/feed/ 0
Smuaintean air a bhith nad oileanach eadar-nàiseanta ann an Alba http://taighnagaidhlig.org/2013/05/14/smuaintean-air-a-bhith-nad-oileanach-eadar-naiseanta-ann-an-alba/ http://taighnagaidhlig.org/2013/05/14/smuaintean-air-a-bhith-nad-oileanach-eadar-naiseanta-ann-an-alba/#comments Tue, 14 May 2013 13:14:40 +0000 http://taighnagaidhlig.org/?p=307 Seachdain air ais choisich mi a-mach bho mo dheuchainn labhairt Gàidhlig le faireachdainn toilichte ach aig an aon àm beagan neònach – sin an deuchainn mu dheireadh a bha agam riamh! Bha mi air chrìoch a chur air mo cheum san oilthigh! Ged a tha mi air fàs cleachdte ris an smaoin sin a-nis seachdain [...]]]> Seachdain air ais choisich mi a-mach bho mo dheuchainn labhairt Gàidhlig le faireachdainn toilichte ach aig an aon àm beagan neònach – sin an deuchainn mu dheireadh a bha agam riamh! Bha mi air chrìoch a chur air mo cheum san oilthigh! Ged a tha mi air fàs cleachdte ris an smaoin sin a-nis seachdain as dèidh sin, tha e fhathast beagan doirbh a thuigsinn gu bheil ceithir bliadhna de dh’obair chruaidh (agus tòrr fealla-dhà cuideachd) seachad. Ged a tha mi ceithir bliadhna nas sine (agus nas glice??) a-nis, chan eil e a’ faireachdainn fada on a dh’fhosgail mi an doras dhan t-seòmar agam ann an Sràid Murano airson a’ chiad thuras…

Mar sin, tha mi air beagan smaoineachaidh a dhèanamh air an ùine a chuir mi seachad an seo ann an Glaschu agus bha mi airson beagan innse mu dheidhinn nam beachdan a tha agam air a bhith a’ fuireach ann an Glaschu agus ann an Alba mar oileanach eadar-nàiseanta.

Nuair a ràinig mi Glaschu anns an t-Sultain 2009, cha robh mi riamh air a bhith ann an Alba agus cha robh mi eòlach air duine sam bith san dùthaich idir. Ghabh mi ùidh ann an Alba agus a’ Ghàidhlig bho cheòl ris an robh mi ag èisteachd nuair a bha mi fhathast a’ fuireach anns an Fhionlainn agus mar thoireadh air sin, bha dealbh beagan romansaich agam air an dùthaich. Nuair a smaoinich mi air Alba, b’ e beanntan agus lochan a bha a’ tighinn do m’ inntinn agus ged a bha fios agam gum b’ e baile mòr a bha ann an Glaschu, feumaidh mi ràdh gu robh meud a’ bhaile a’ cur iongnadh orm aig an toiseach. ‘S ann à baile beag a tha mi fhìn agus cha robh mi air mòran ùine a chur seachad ann am bailtean mòra idir. Ged a tha mi cleachdte ris a bhith a’ fuireach ann am baile mòr a-nis, tha mi ag ionndrainn rudan co-ceangailte ris a bhith a’ fuireach ann am baile beag bho àm gu àm: a bhith faisg air an nàdar agus a bhith eòlach air a’ mhòr-chuid de dhaoine… Sin aon de na h-adhbharan carson a tha mi air a dhol dhachaigh dà no trì uairean a h-uile bliadhna – tha mi feumach air beagan ciùineas agus adhar glan uaireannan. Ach, gu dearbh, ‘s e rud math a tha ann a bhith a’ fuireach ann am baile mòr far nach eil thu eòlach air mòran dhaoine cuideachd. Anns a’ bhaile far an do thogadh thu chan eil e gu diofar ma tha ùine mhòr air a dhol seachad – bidh cuimhne aig a h-uile duine ort bhon sgoil agus an seòrsa pearsa a bha annad an sin. Ach ann an àite far nach robh duine sam bith eòlach ort roimhe, tha cothrom agad seòrsa ‘pearsantachd ùr’ a chruthachadh agus tha mi cinnteach gu bheil mòran dhaoine eile a tha air a dhol a-null thairis ag aontachadh rium gur e buannachd mhòr a tha ann an sin.

Ged nach robh mi air a bhith ann an Alba riamh roimhe, bha mi air cluinntinn bho dhaoine eile nach bu chòir dhomh dragh a ghabhail mu dheidhinn sin idir – bha daoine ag ràdh gur e dùthaich gle chàirdeil a tha ann an Alba agus gum biodh e furasta a bhith a’ dèanamh charaidean. Ann an dòigh, tha sin fìor. Mhothaich mi dìreach aig an toiseach gu bheil daoine an seo gu mòr nas modhaile na tha iad anns an Fhionlainn, gu h-àraidh ann am bùithtean, taighean-bìdhe agus àitichean mar sin. Tha sin a’ còrdadh rium gu mòr agus bhiodh e math nam bheachd-sa nam b’ urrainn do dhaoine anns an Fhionlainn beagan ionnsachadh bho na h-Albannaich a thaobh seo. Nuair a thèid mi dhachaigh, tha e uaireannan a’ cur iongnadh orm dè cho mì-mhodhail as urrainn do dhaoine às an Fhionlainn a bhith (agus tha e a’ cur beagan eagal orm dè bhios daoine a tha air turas ann bho thall-thairis a’ smaoineachadh air na daoine às an Fhionlainn…).

Tha an cudthrom air a bhith modhail agus càirdeil follaiseach anns an dòigh sa bhios daoine a’ bruidhinn ri chèile an seo cuideachd. Tha daoine an seo glè mhath air ‘small talk’, agus tha sin eadar-dhealaichte an coimeas ri Fionlainn. Anns an Fhionlainn tha daoine san fharsaingeachd nas sàmhaiche na tha iad an seo ach nuair a tha sinn a’ bruidhinn, chanainn gu bheil sinn nas follaisiche a thaobh dè tha sinn ag ràdh – bidh sinn gu tric ag ràdh dìreach na tha sinn a’ faireachdainn! ‘S ann ann an suidheachaidhean mar sin a tha mi a’ mothachadh gu bheil a’ bhuaidh orm bhon chultar far an do thogadh mi gu math làidir. Tha mi cinnteach gu bheil mi fhìn air a bhith a’ nochdadh mar caran mì-mhodhail uaireannan, ged nach b’ e sin a bha mo mhiann – chan eil mi dìreach cho eòlach air na ‘riaghailtean’ a thaobh còmhradh agus modhalachd a tha e coltach gun robh na daoine an seo ag ionnsachadh nuair a bha iad òg. Agus ged as toil leam an dòigh anns a bhios daoine an seo càirdeil, tha seo cuideachd a’ cur beagan dragh orm – uaireannan, tha mi ag iarraidh gum biodh daoine nas follaisiche a thaobh na tha iad a’ ciallachadh! Chanainn gur e seo aon de na diofaran as motha eadar daoine à Alba agus às an Fhionlainn. Ann am faclan eile, tha daoine an seo san fharsaingeachd nas càirdeile na tha iad anns an Fhionnlainn nam bheachd-sa, ach uaireannan chanainn nach ann aig ìre cho domhainn a tha an càirdeas seo – tha daoine dìreach air ionnsachadh gum bu chòir dhaibh a bhith modhail. A thaobh a bhith a’ dèanamh caraidean ceart, cha chanainn gu bheil e nas fhasa neo nas doirbhe ann an Alba na tha e anns an Fhionlainn neo dùthaich sam bith eile.

Seo rudeigin a tha mi air mothachadh a thaobh a bhith nam neach-ionnsachaidh Gàidhlig cuideachd. Tha a h-uile duine aig a bheil Gàidhlig ris an do choinnich mi, air a bhith càirdeil dhomh, ach uaireannan tha mi a’ faireachdainn gu bheil e beagan doirbh a bhith ‘a’ faighinn a-steach’ dhan saoghal Gàidhlig mar dhuine bho thaobh a-muigh. Tha e coltach, uaireannan, mar nach eil thu cho ‘inntinneach’ mur eil thu às a’ Ghàidhealtachd neo fiù’s à Alba. Ach chan eil mi a’smaoineachadh gu bheil an ‘saoghal Gàidhlig’ cho eadar-dhealaichte bho choimhearsnachdan beaga eile anns an dòigh sin – ‘s dòcha gum biodh daoine a thigeadh bho àitichean eile dhan bhaile far an do thogadh mi fhìn a’ faireachdainn anns an aon dhòigh.

Ach, ged nach eil e air a bhith cho furasta fad na tìde agus ged a tha eadar-dhealachaidhean cultarail ann a tha uaireannan nas motha na bha mi a’ smaoineachadh gum biodh, tha mi toilichte gun robh cothrom agam a thighinn an seo agus a bhith a’ dèanamh dìreach na bha mi ag iarraidh. Agus san fharsaingeachd, ‘s e deagh ùine a tha air a bhith agam an seo – mura robh, cha bhithinn air fuireach airson ceithir bliadhna! Agus an-dràsta, tha mi air ùine cho fada a chur seachad ann an Alba gu bheil mi uaireannan a’ faireachdainn nas cofhurtail an-seo na tha mi anns an Fhionlainn. Agus mar a thuirt daoine eadar-nàiseanta eile ris an robh mi a’ bruidhinn, ‘s e faireachdainn beagan eagalach a tha sin, ach aig an aon am ‘s e deagh chomharra a tha ann gun e an roghainn ceart a bh’ ann a dhol thall-thairis.

Edit

]]>
http://taighnagaidhlig.org/2013/05/14/smuaintean-air-a-bhith-nad-oileanach-eadar-naiseanta-ann-an-alba/feed/ 0
Pod-chraoladh leis an Ollamh Rob Ó Maolalaigh http://taighnagaidhlig.org/2012/09/21/pod-chraoladh-leis-an-ollamh-rob-o-maolalaigh/ http://taighnagaidhlig.org/2012/09/21/pod-chraoladh-leis-an-ollamh-rob-o-maolalaigh/#comments Fri, 21 Sep 2012 16:35:57 +0000 http://taighnagaidhlig.org/?p=259 Chaidh againn air facal neo dhà fhaighinn leis an Ollamh Rob Ó Maolalaigh as t-samhradh is dh’innse e dhuinn mun cuid ùidhean rannsachaidh, air an cuspair air an robh e ag obair ‘s e air bliadhna forladh rannsachaidh, agus air na diofar phròiseactan eile inntinneach anns a bheil e an sàs.

Faodar an agallamh fhaighinn gu [...]]]> Chaidh againn air facal neo dhà fhaighinn leis an Ollamh Rob Ó Maolalaigh as t-samhradh is dh’innse e dhuinn mun cuid ùidhean rannsachaidh, air an cuspair air an robh e ag obair ‘s e air bliadhna forladh rannsachaidh, agus air na diofar phròiseactan eile inntinneach anns a bheil e an sàs.

Faodar an agallamh fhaighinn gu h-ìosal.

]]> http://taighnagaidhlig.org/2012/09/21/pod-chraoladh-leis-an-ollamh-rob-o-maolalaigh/feed/ 0 Chaidh againn air facal neo dhà fhaighinn leis an Ollamh Rob Ó Maolalaigh as t-samhradh is dh'innse e dhuinn mun cuid ùidhean rannsachaidh, air an cuspair air an robh e ag obair 's e air bliadhna forladh rannsachaidh, Chaidh againn air facal neo dhà fhaighinn leis an Ollamh Rob Ó Maolalaigh as t-samhradh is dh'innse e dhuinn mun cuid ùidhean rannsachaidh, air an cuspair air an robh e ag obair 's e air bliadhna forladh rannsachaidh, agus air na diofar phròiseactan eile inntinneach anns a bheil e an sàs. Faodar an agallamh fhaighinn gu h-ìosal. Taigh na Gàidhlig no 10:23
Agallamh le Sìm Innes http://taighnagaidhlig.org/2012/08/13/agallamh-le-sim-innes/ http://taighnagaidhlig.org/2012/08/13/agallamh-le-sim-innes/#comments Mon, 13 Aug 2012 13:31:41 +0000 http://taighnagaidhlig.org/?p=257 Ghabh Sìm Innes an cothrom gus tighinn agus bruidhinn rinn mu dhèidhinn fhèin, mun obair aige aig Oilthigh Harvard, agus air mar a tha a bheatha anns na Stàitean air còrdadh ris gu ruige seo.

]]>
Ghabh Sìm Innes an cothrom gus tighinn agus bruidhinn rinn mu dhèidhinn fhèin, mun obair aige aig Oilthigh Harvard, agus air mar a tha a bheatha anns na Stàitean air còrdadh ris gu ruige seo.

]]>
http://taighnagaidhlig.org/2012/08/13/agallamh-le-sim-innes/feed/ 0 Ghabh Sìm Innes an cothrom gus tighinn agus bruidhinn rinn mu dhèidhinn fhèin, mun obair aige aig Oilthigh Harvard, agus air mar a tha a bheatha anns na Stàitean air còrdadh ris gu ruige seo. Ghabh Sìm Innes an cothrom gus tighinn agus bruidhinn rinn mu dhèidhinn fhèin, mun obair aige aig Oilthigh Harvard, agus air mar a tha a bheatha anns na Stàitean air còrdadh ris gu ruige seo. Taigh na Gàidhlig no 23:18
Oilthigh Ghlaschu – carson as fhiach e e gach mìos na bliadhna http://taighnagaidhlig.org/2012/05/23/oilthigh-ghlaschu-carson-as-fhiach-e-e-gach-mios-na-bliadhna/ http://taighnagaidhlig.org/2012/05/23/oilthigh-ghlaschu-carson-as-fhiach-e-e-gach-mios-na-bliadhna/#comments Wed, 23 May 2012 09:34:47 +0000 http://taighnagaidhlig.org/?p=226 Bidh an sgioba againn a’ fàgail an taighe a dh’aithghearr agus, gu dearbh, dithis againn a’ ceumnachadh agus a’ fàgail an Oilthigh uile gu lèir. Ri linn seo, chuir sinn pod-chraoladh eile ri chèile ag innse carson a tha Oilthigh Ghlaschu math agus carson a tha e a’ còrdadh ruinn – tha adbhar ann gach mìos [...]]]> Bidh an sgioba againn a’ fàgail an taighe a dh’aithghearr agus, gu dearbh, dithis againn a’ ceumnachadh agus a’ fàgail an Oilthigh uile gu lèir. Ri linn seo, chuir sinn pod-chraoladh eile ri chèile ag innse carson a tha Oilthigh Ghlaschu math agus carson a tha e a’ còrdadh ruinn – tha adbhar ann gach mìos na bliadhna!

Èist ris a seo, gu sònraichte ma tha thu a’ beachdachadh air a bhith nad oileanach ann an Glaschu.

]]>
http://taighnagaidhlig.org/2012/05/23/oilthigh-ghlaschu-carson-as-fhiach-e-e-gach-mios-na-bliadhna/feed/ 0 Bidh an sgioba againn a' fàgail an taighe a dh'aithghearr agus, gu dearbh, dithis againn a' ceumnachadh agus a' fàgail an Oilthigh uile gu lèir. Ri linn seo, chuir sinn pod-chraoladh eile ri chèile ag innse carson a tha Oilthigh Ghlaschu math agus cars... Bidh an sgioba againn a' fàgail an taighe a dh'aithghearr agus, gu dearbh, dithis againn a' ceumnachadh agus a' fàgail an Oilthigh uile gu lèir. Ri linn seo, chuir sinn pod-chraoladh eile ri chèile ag innse carson a tha Oilthigh Ghlaschu math agus carson a tha e a' còrdadh ruinn - tha adbhar ann gach mìos na bliadhna! Èist ris a seo, gu sònraichte ma tha thu a' beachdachadh air a bhith nad oileanach ann an Glaschu. Taigh na Gàidhlig no 8:39
WordPress ri fhaighinn sa Ghàidhlig! http://taighnagaidhlig.org/2012/04/03/wordpress-ri-fhaighinn-sa-ghaidhlig/ http://taighnagaidhlig.org/2012/04/03/wordpress-ri-fhaighinn-sa-ghaidhlig/#comments Tue, 03 Apr 2012 16:12:19 +0000 http://taighnagaidhlig.org/?p=208

Chaidh eadar-theangachadh de WordPress gu Gàidhlig fhoillseachadh o chionn ghoirid, agus tha an làrach seo ga chleachdadh a-nis.

‘S e deagh naidheachda a tha seo airson gach blogair a bha ag iarraidh ag obair gu tùr tro mheadhan na Gàidhlig. Tha an dà chuir an deas-bhòrd (am pàirt airson rianachd) agus an eadar-aghaidh [...]]]> Clàr roghainnean WP sa Ghàidhlig

Chaidh eadar-theangachadh de WordPress gu Gàidhlig fhoillseachadh o chionn ghoirid, agus tha an làrach seo ga chleachdadh a-nis.

‘S e deagh naidheachda a tha seo airson gach blogair a bha ag iarraidh ag obair gu tùr tro mheadhan na Gàidhlig. Tha an dà chuir an deas-bhòrd (am pàirt airson rianachd) agus an eadar-aghaidh ri fhaighinn sa chànain.

Tha e furasta blog Gàidhlig a stèidhicheadh a-nis aig http://gd.wordpress.com/#!/fresh/ – saor an asgaidh! No ma tha sibh airson blog a chur suas leibh fhèin, tha làrach taisbeanaidh ann aig  http://gd.wordpress.org/ far am faighear na faidhlichean tùsail.

Taing do Mhìcheal agus do luchd-pàirteachaidh eile airson na h-obrach a rinn iad!

]]> http://taighnagaidhlig.org/2012/04/03/wordpress-ri-fhaighinn-sa-ghaidhlig/feed/ 0
Duais na Gàidhlig http://taighnagaidhlig.org/2012/03/30/duais-na-gaidhlig/ http://taighnagaidhlig.org/2012/03/30/duais-na-gaidhlig/#comments Fri, 30 Mar 2012 09:07:50 +0000 http://taighnagaidhlig.org/?p=203 Aig deireadh gach bliadhna bidh Duais na Gàidhlig air a thoirt do dhaoine a rinn oidhirp shònraichte airson a’ Ghàidhlig a bhrosnachadh aig an Oilthigh agus sa choimhearsnachd. Am-bliadhna, ‘s e Shona Masson agus Coinneach   Mac a’ Ghobhainn a bhuannaich i. Bha Shona na ceannard a’ Choimuinn Oiseanaich. Am measg grunn rudan eile, bha [...]]]> Aig deireadh gach bliadhna bidh Duais na Gàidhlig air a thoirt do dhaoine a rinn oidhirp shònraichte airson a’ Ghàidhlig a bhrosnachadh aig an Oilthigh agus sa choimhearsnachd. Am-bliadhna, ‘s e Shona Masson agus Coinneach   Mac a’ Ghobhainn a bhuannaich i. Bha Shona na ceannard a’ Choimuinn Oiseanaich. Am measg grunn rudan eile, bha i os cionn eagrachadh dìnnear airson comharrachadh 180 bliadhna bhon a chaidh an Comunn a stèidheachadh, tachartas air leth mòr agus soirbheachail. Bha Coinneach gu mòr an sàs ann an iomairt Ghàidhlig aig an Oilthigh agus iomadh pròiseact eile, mar Taigh na Gàidhlig, pod-chraoladh, obair anns an rèidio, cleasachd aig oidhche comadaidh… tha an liosta fada gu dearbh.

Fhuair cuideachd Alison Buchanan, Alasdair Whyte, Susan Bell agus Wojtek Dziejma molaidhean airson obair a rinn iad aig an Oilthigh agus air taobh a-muigh.

B’ e an oidhche an tachartas mòr oifigeil mu dheireadh am-bliadhna, ach chan eil an iomairt a’ dèanamh maille idir. Tha sinn a’ sìreadh oileanaich airson a bhith a’ fuireach ann an Taigh na Gàidhlig an ath bhliadhna. Ma tha ùidh agaibh, no ‘s aithne dhuibh cuideigin aig am biodh ùidh ann, nach tèid sibh ann an conaltradh ri *protected email*.

]]>
http://taighnagaidhlig.org/2012/03/30/duais-na-gaidhlig/feed/ 0
Coinneamh Bliadhnail a’ Chomuinn http://taighnagaidhlig.org/2012/03/17/coinneamh-bliadhnail-a-chomuinn/ http://taighnagaidhlig.org/2012/03/17/coinneamh-bliadhnail-a-chomuinn/#comments Sat, 17 Mar 2012 13:50:49 +0000 http://taighnagaidhlig.org/?p=197 Aig 4f Dihaoine, bidh Coinneamh Bliadhnail a’ Chomuinn Oiseanach ann aig Roinn na Ceiltis is na Gàidhlig airson buill ùr  a thaghadh son a’ chomataidh. Mar sin, bhruidhinn mi-fhìn (Coinneach) agus Aonghas ri Shona is Ciorstaidh  mu dheidhinn cùin agus càite a bhios a’ choinneamh, de na buill is na dreuchdan a th’air a chomataidh, [...]]]> Aig 4f Dihaoine, bidh Coinneamh Bliadhnail a’ Chomuinn Oiseanach ann aig Roinn na Ceiltis is na Gàidhlig airson buill ùr  a thaghadh son a’ chomataidh. Mar sin, bhruidhinn mi-fhìn (Coinneach) agus Aonghas ri Shona is Ciorstaidh  mu dheidhinn cùin agus càite a bhios a’ choinneamh, de na buill is na dreuchdan a th’air a chomataidh, agus mar as urrainn do dh’oileanaich Gàidhlig Ghlaschu pàirt a ghabhail an ath-bhliadhna. Ma tha uidh agaibh ann an deagh phlòigh agus a’ Ghàidhlig a chleachdadh aig an oilthigh, fhalbh ann!

Cuideachd, mo thaing dha Shona agus Ciorstaidh airson a thighinn a-steach airson seo a’ chlàradh.

]]>
http://taighnagaidhlig.org/2012/03/17/coinneamh-bliadhnail-a-chomuinn/feed/ 0 Aig 4f Dihaoine, bidh Coinneamh Bliadhnail a' Chomuinn Oiseanach ann aig Roinn na Ceiltis is na Gàidhlig airson buill ùr  a thaghadh son a' chomataidh. Mar sin, bhruidhinn mi-fhìn (Coinneach) agus Aonghas ri Shona is Ciorstaidh  mu dheidhinn cùin agus ... Aig 4f Dihaoine, bidh Coinneamh Bliadhnail a' Chomuinn Oiseanach ann aig Roinn na Ceiltis is na Gàidhlig airson buill ùr  a thaghadh son a' chomataidh. Mar sin, bhruidhinn mi-fhìn (Coinneach) agus Aonghas ri Shona is Ciorstaidh  mu dheidhinn cùin agus càite a bhios a' choinneamh, de na buill is na dreuchdan a th'air a chomataidh, agus mar as urrainn do dh'oileanaich Gàidhlig Ghlaschu pàirt a ghabhail an ath-bhliadhna. Ma tha uidh agaibh ann an deagh phlòigh agus a' Ghàidhlig a chleachdadh aig an oilthigh, fhalbh ann! Cuideachd, mo thaing dha Shona agus Ciorstaidh airson a thighinn a-steach airson seo a' chlàradh. Taigh na Gàidhlig no 12:55